CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến AKULAKU, một ứng dụng sàn giao dịch thương mại tạo điều kiện cho hoạt động mua bán online giữa người bán và người dùng ứng dụng, với sự trải nghiệm mua sắm trực tuyến duy nhất và khác biệt so với các ứng dụng sàn giao dịch thương mại khác tại Việt Nam.
Các điều khoản và điều kiện được đề cập dưới đây dành cho việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH VISION SILVRR thông qua việc sử dụng ứng dụng AKULAKU.
Bằng cách truy cập và sử dụng các dịch vụ sẵn có trong ứng dụng AKULAKU, Bạn được xem như là đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các nội dung trong điều khoản và điều kiện này. Những điều khoản và điều kiện này tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa Bạn với tư cách người dùng và AKULAKU.
Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người đăng ký được khuyên phải luôn luôn đọc và kiểm tra cẩn thận các điều khoản và điều kiện cho bất kỳ thay đổi nào theo thời gian. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong ứng dụng AKULAKU, người đăng ký được coi là đồng ý với những thay đổi trong điều khoản và điều kiện này.
NẾU BẠN CÓ BẤT CỨ PHẢN ĐỐI NÀO VÀ / HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI MỘT, MỘT SỐ PHẦN HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN CÓ THỂ KHÔNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP SẴN CÓ TRONG ỨNG DỤNG AKULAKU.

1. ĐỊNH NGHĨA

1) “AKULAKU” là nhà hệ thống điện tử điều hành dưới hình thức ứng dụng di động (Sàn giao dịch).

2) “Ứng dụng AKULAKU ” là một ứng dụng điện thoại di động để tìm kiếm cửa hàng và hàng hóa được bán bởi các người bán đã đăng ký, là ứng dụng cung cấp các trang thiết bị nhất định cho người bán đã đăng ký cung cấp tính năng thanh toán bằng thẻ trả góp phi tín dụng để mua bán hàng hóa thông qua ứng dụng AKULAKU.

3) “Điều khoản và Điều kiện” là sự thỏa thuận giữa người dùng và AKULAKU bao gồm những quy tắc về các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và người dùng AKULAKU, cũng như quy trình sử dụng hệ thống và dịch vụ trong ứng dụng AKULAKU.

4) “Người dùng” là bên sử dụng dịch vụ AKULAKU, bao gồm nhưng không giới hạn người mua, Thương nhân, hoặc bất kỳ ai có tải về ứng dụng AKULAKU.

5) “Người mua” là người dùng đã đăng ký đặt hàng một sản phẩm được bán bởi các người bán đăng ký qua ứng dụng AKULAKU.

6) “Người bán” hoặc sau đây gọi là “Thương nhân” là người dùng đã đăng ký đồng ý cung cấp, giao thương và bán sản phẩm cho người dùng của ứng dụng AKULAKU.

7) “Sản phẩm” là dịch vụ và hàng hoá sẽ được bán cho người mua trong ứng dụng AKULAKU .

8) “Chương trình trả góp” là trang thiết bị mua bán sản phẩm do Thương nhân cung cấp cho bên mua bằng cách thực hiện trả góp theo từng đợt trong một khoảng thời gian nhất định cho đến ngày đáo hạn được xác định bởi Thương nhân và bên mua, mà chỉ có trong ứng dụng AKULAKU.

9) “Người đăng ký” là người mua đề nghị sử dụng các tiện ích của chương trình trả góp trong ứng dụng AKULAKU với mục đích mua sản phẩm được bán bởi Thương nhân, người sẵn lòng hoàn thành và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình thanh toán.

10) “Tài khoản ảo AKULAKU” là một tài khoản chung do AKULAKU và người dùng đồng ý với quy trình mua bán thông qua ứng dụng AKULAKU, bao gồm việc sử dụng chương trình trả góp.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1) Người dùng dưới đây bảo đảm rằng người dùng có đầy đủ năng lực theo quy định pháp luật để giao kết, thực hiện và chịu trách nhiệm với các thỏa thuận, giao dịch do Người dùng xác lập theo pháp luật hiện hành ở Viêt Nam.

2) Người dùng dự định hoạt động với tư cách là Người bán trước tiên phải phải nộp đơn cho AKULAKU để được chấp thuận bằng văn bản từ AKULAKU theo mẫu Hợp đồng bán hàng mẫu trước khi bán sản phẩm trên ứng dụng AKULAKU.

3) AKULAKU không phải thông báo trước cho Người dùng, AKULAKU có thẩm quyền thực hiện các hoạt động cần thiết cho bất kỳ hành vi vi phạm nào về các điều khoản và điều kiện và/ hoặc các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ sản phẩm, hủy bỏ đăng ký sản phẩm, tạm ngưng tài khoản, xóa tài khoản người dùng và / hoặc chấm dứt quan hệ đối tác với Thương nhân.

4) AKULAKU có quyền và thẩm quyền xóa sản phẩm, đóng trang sản phẩm, thu hồi quyền truy cập tài khoản của người dùng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) hoặc chấm dứt hợp tác với Thương nhân ngay lập tức, nếu phát hiện gian lận trong giao dịch và/ hoặc vi phạm điều khoản và điều kiện của AKULAKU.

5) Người dùng bị cấm tạo và/ hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, tính năng và/ hoặc các thiết bị khác nhằm điều khiển hệ thống ứng dụng AKULAKU, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) thao tác dữ liệu; (ii) hoạt động duyệt (thu thập/ loại bỏ); (iii) các hoạt động tự động hoá trong các giao dịch, mua bán,…; (v) bổ sung các sản phẩm đến cửa hàng; và/ hoặc (vi) bất kỳ hoạt động nào khác có thể hợp lý được xem như là cố gắng để vận dụng hệ thống.

6) AKULAKU có quyền và thẩm quyền để điều chỉnh số lượng giao dịch Thương nhân và/ hoặc thực hiện kiểm duyệt, tạm ngưng, hoặc đóng tài khoản của Thương nhân, nếu Thương nhân bị phát hiện hoặc nghi ngờ thao túng dữ liệu giao dịch người dùng để tăng số lượng giao dịch Thương nhân. Bao gồm nhưng không giới hạn việc mua sản phẩm Thương nhân bằng tài khoản cá nhân hoặc các tài khoản cá nhân khác bị thu thập trái phép và / hoặc vi phạm pháp luật.

7) AKULAKU có quyền và thẩm quyền tạm ngưng tài khoản của người mua và giới hạn tín dụng thuộc sở hữu của người mua nếu AKULAKU tìm thấy hoặc nghi ngờ bất kỳ sự tồn tại gian lận trong giao dịch và/ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của AKULAKU. Bao gồm nhưng không giới hạn đối với tài khoản sử dụng AKULAKU để thực hiện quá trình mua sản phẩm nhưng không thanh toán và lập hoá đơn thanh toán không thể liên lạc được tại địa chỉ đăng ký và địa chỉ liên hệ.

8) Các cửa hàng của Thương nhân bị cấm thực hiện trùng lắp cửa hàng, sao chép sản phẩm hoặc các hành động khác có thể được chỉ ra là cố gắng cạnh tranh không lành mạnh.

9) Người dùng có trách nhiệm cá nhân để duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của họ cho tất cả các hoạt động giao dịch xảy ra trong tài khoản người dùng.

10) Người dùng đồng ý đảm bảo rằng họ sẽ đăng xuất tài khoản của mình trong ứng dụng AKULAKU vào cuối mỗi phiên và thông báo cho AKULAKU nếu có sử dụng tài khoản người dùng hoặc mật khẩu không được ủy quyền.

11) Người dùng hiểu, đồng ý và tuyên bố rằng AKULAKU không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản Người dùng hoặc Tài khoản bị sử dụng bất hợp pháp từ bên thứ ba phát sinh do lỗi của Người dùng.

 

3. ĐIỀU KHOẢN NGƯỜI MUA

1) Người mua phải thực hiện giao dịch thông qua các thủ tục giao dịch do AKULAKU quy định. Người mua thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán đã được người mua chọn trước đó và sau đó AKULAKU sẽ chuyển tiền cho Thương nhân khi giai đoạn bán và mua trong hệ thống AKULAKU đã được hoàn tất.

2) Khi mua Sản phẩm, người mua đồng ý rằng:

a. Trách nhiệm của người mua về việc đọc, hiểu và đồng ý với thông tin và mô tả sản phẩm như một tổng thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá, màu sắc, chất lượng, chức năng, loại, đặc điểm kỹ thuật và các thông tin khác) trước khi đặt giá cam kết mua sản phẩm.

b. Người mua hiểu và thừa nhận rằng thông tin và sự mô tả của sản phẩm là thông tin và sự mô tả được cung cấp bởi Thương nhân của sản Phẩm. AKULAKU không có nghĩa vụ đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp với thông tin và mô tả do Thương nhân cung cấp.

c. Người mua thừa nhận rằng màu sắc thực tế của sản phẩm như được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU phụ thuộc vào màn hình của thiết bị di động của người mua. AKULAKU đã cố gắng hết sức để đảm bảo màu sắc trong ảnh được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU được hiển thị chính xác nhất có thể nhưng không thể đảm bảo rằng màu sắc xuất hiện trong ứng dụng AKULAKU sẽ tương đồng với màu sắc của sản phẩm trên thực tế.

d. Bằng việc thực hiện thao tác mua trên ứng dụng AKULAKU, Người mua đồng ý với toàn bộ nội dung của Điều khoản và điều kiện này..

3) Người mua hiểu và đồng ý rằng tính sẵn có của sản phẩm trong kho là trách nhiệm của Người bán hàng cung cấp sản phẩm. Tổng sản phẩm trong kho có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và có thể là không còn sản phẩm trong kho, do đó Người mua đồng ý rằng Thương nhân có quyền từ chối đơn đặt hàng của Người mua và các khoản thanh toán đã được trả sẽ được hoàn lại cho Người mua.

4) Người mua hiểu và đồng ý rằng bất kỳ khoản thanh toán theo hợp đồng nào khác thông qua tài khoản ảo AKULAKU và/ hoặc không có sự hiểu biết về AKULAKU (thông qua tin nhắn cá nhân, thư tín qua điện thoại với số cá nhân hoặc bằng các hình thức khác) là trách nhiệm cá nhân của người mua.

5) AKULAKU có quyền và thẩm quyền từ chối thanh toán mà không có bất kỳ thông báo trước cho người mua.

6) Người mua đồng ý không tiết lộ hoặc nộp chứng từ thanh toán từng lần cho các bên không phải là AKULAKU. Trong trường hợp mất mát do việc tiết lộ hoặc nộp chứng từ thanh toán của bên mua cho người khác, Người mua hoàn toàn chịu trách nhiệm.

7) Người mua hiểu và đồng ý rằng giá sản phẩm được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU là trách nhiệm của người Thương nhân cung cấp sản phẩm. Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào trên cơ sở chính sách của Thương nhân mà không cần thông báo trước cho người dùng.

8) Người mua phải xác nhận với AKULAKU việc chấp nhận mua sản phẩm trễ nhất là 5 ngày sau khi trạng thái giao hàng sản phẩm là “Đã giao hàng” trên ứng dụng AKULAKU. Trong trường hợp không có xác nhận hay yêu cầu bồi thường từ người mua trong khoảng thời gian đó, người mua sẽ tự động xác nhận việc chấp nhận sản phẩm trong hệ thống AKULAKU.

9) Người mua hiểu và đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào đã gửi sau khi xác nhận hoặc xác nhận tự động nhận sản phẩm không thuộc trách nhiệm của AKULAKU, đó là trách nhiệm cá nhân của người mua.

10) Người mua hiểu và đồng ý rằng vấn đề trì hoãn trong quá trình thanh toán và chi phí bổ sung do sự khác biệt giữa ngân hàng của người mua và tài khoản ngân hàng ảo AKULAKU là trách nhiệm cá nhân của Người mua.

TÍN DỤNG ĐIỆN THOẠI

1) AKULAKU hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ tín dụng điện thoại để cung cấp các dịch vụ thanh toán tín dụng qua điện thoại cho người dùng ứng dụng AKULAKU.

2) Người mua hiểu và đồng ý rằng thanh toán qua điện thoại là các giao dịch điện tử, không có chứng từ và giao dịch vô hình, do đó việc phân phối sản phẩm không được thực hiện trực tiếp với người mua, nhưng sự thành công của giao dịch chứng minh bằng chứng từ thanh toán được AKULAKU xem xét cho người mua.

3) Về việc mua tín dụng điện thoại:

a) Người mua nhập số điện thoại di động mà họ muốn mua tín dụng và giá trị tín dụng sẽ được mua.

b) Người mua hiểu và đồng ý rằng đúng số điện thoại và cách thức lựa chọn giá trị tín dụng là trách nhiệm cá nhân của người mua.

c) Tải lại tín dụng qua điện thoại cho một (1) số điện thoại di động chỉ có thể được thực hiện một lần (1) mỗi ngày. Trong trường hợp người mua mua nhiều hơn 1 (một) tín dụng cho cùng một số điện thoại, thì tín dụng sẽ được nạp lại vào ngày hôm sau

d) Người mua hiểu và đồng ý rằng không được hủy bỏ khoản thanh toán tín dụng bằng điện thoại thông qua ứng dụng AKULAKU bởi bên mua vì bất kỳ lý do gì. Việc không mua tín dụng qua điện thoại do bất kỳ sai sót nào khi nhập số điện thoại, ID khách hàng và/ hoặc số thành viên BPJS là trách nhiệm cá nhân của người mua.

e) Người mua hiểu và đồng ý rằng không áp dụng quy trình hoàn lại tiền trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong việc nhập số điện thoại đích hoặc số điện thoại bị trục xuất.

f) Người mua hiểu và đồng ý rằng giá tín dụng điện thoại có thể thay đổi mà không cần báo trước.

4. GIÁ SẢN PHẨM

1) Giá sản phẩm như được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU là giá do Thương nhân đặt ra. Thương nhân không được phép thao túng giá cả dưới bất kỳ hình thức nào.

2) Người mua thừa nhận và đồng ý rằng AKULAKU được miễn trừ trách nhiệm với các lỗi trong mô tả giá và các thông tin khác do ứng dụng AKULAKU không cập nhật trong điện thoại di động của người mua.

3) Người bán xác nhận và đồng ý rằng các lỗi gây ra thông tin giá hoặc thông tin khác không chính xác hoặc không khớp với nhau là trách nhiệm của người bán.

4) Bằng cách yêu cầu thông qua ứng dụng AKULAKU, người đăng ký đồng ý thanh toán toàn bộ khoản phải trả như ở trang thanh toán, bao gồm giá sản phẩm, phí bưu điện và các chi phí khác có thể phát sinh và sẽ được mô tả rõ ràng trong trang thanh toán.

5) Ứng dụng Akulaku chỉ phục vụ giao dịch mua bán hàng hóa bằng VND.

6) Giá được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không cần bất kỳ lý do gì.

 

5. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG

1) Thương nhân AKULAKU và các dịch vụ hợp tác với các nhà giao nhận để tạo điều kiện cho việc phân phối các sản phẩm phù hợp với các tùy chọn phân phối sản phẩm do người mua lựa chọn.

2) Người mua hiểu và đồng ý rằng bất kỳ điều khoản nào liên quan đến quá trình phân phối sản phẩm đều được ủy quyền đầy đủ cho Thương nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ giao nhận được người mua lựa chọn.

3) Người mua hiểu và đồng ý rằng việc phân phối các sản phẩm mua qua ứng dụng AKULAKU chỉ có thể được thực hiện tại địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc của người mua trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

4) Sản phẩm chỉ có thể được nhận bởi người mua hoặc ủy quyền hợp pháp bởi người mua, xuất trình Chứng minh nhân dân vẫn còn hiệu lực hoặc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao Chứng minh nhân dân của người mua khi nhận sản phẩm.

5) Người mua hiểu và đồng ý rằng việc phân phối sản phẩm chỉ có thể được thực hiện đến địa chỉ của người mua đã nhập vào khi đặt hàng. Sự cố, sự chậm trễ hoặc những trở ngại khác phát sinh do sai sót trong việc nhập địa chỉ người Mua là trách nhiệm cá nhân của người mua.

6) Người mua hiểu và đồng ý rằng AKULAKU đã và đang làm tốt nhất trong việc cung cấp thông tin dự báo đến thời điểm giao hàng của người mua vị trí không rõ ràng, tuy nhiên AKULAKU không thể đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đó trong các trường hợp xảy ra ngoài sự kiểm soát của AKULAKU.

 

6. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRẢ SẢN PHẨM

1) Người mua có thể yêu cầu trả lại sản phẩm trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày người mua nhận sản phẩm bằng cách đính kèm biên nhận sản phẩm và chứng từ của người mua.

2) Yêu cầu hoàn lại tiền các sản phẩm có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng AKULAKU, dịch vụ khách hàng AKULAKU, cũng như đến Thương nhân một cách trực tiếp.

3) Người mua hiểu và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc trả lại sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sản phẩm trao đổi hoặc sửa chữa, sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện được xác định cho mỗi sản phẩm. AKULAKU khuyến cáo rằng người mua luôn luôn đọc các điều khoản phạt tiền liên quan đến hoàn phí trước khi thực hiện một xác nhận mua hàng.

4) AKULAKU được miễn trách nhiệm liên quan đến việc chậm trễ xử lý hoàn tiền, đổi hoặc sửa chữa sản phẩm phát sinh từ Thương nhân đối với Người mua.Người mua hiểu rằng AKULAKU được quyền xem xét lựa chọn hỗ trợ kết nối giữa người mua và các sản phẩm của Thương nhân trong quá trình trả hàng,. Kết quả trả lại sản phẩm là trách nhiệm của người mua trong tư cách cá nhân. Trong trường hợp không chấp nhận trả lại sản phẩm của Thương nhân, AKULAKU sẽ kết nối người mua với trung tâm dịch vụ sản phẩm.

5) Người mua hiểu và đồng ý rằng AKULAKU được miễn trừ trách nhiệm với bất kỳ yêu cầu trả lại sản phẩm nào được phân phối trong thời gian (5) năm ngày sau khi người mua nhận được sản phẩm.

6) Người mua có thể yêu cầu hoàn lại sản phẩm với các lý do sau:

a. Lỗi phân phối sản phẩm bởi Thương nhân; Và / hoặc

b. Các mặt hàng được vận chuyển không khớp với dữ liệu, thông tin và mô tả sản phẩm do Thương nhân cung cấp trong ứng dụng AKULAKU;

7) Đơn yêu cầu hoàn trả sản phẩm của người mua phải đáp ứng các điều khoản và điều kiện sau đây:

a. Sản phẩm phải trả lại phải ở trong cùng điều kiện khi người mua đã nhận, kể cả nhãn bao bì và nhãn (nếu có);

b. Sản phẩm phải ở trong tình trạng tốt, sạch sẽ và chưa được sử dụng.

8) Thương nhân có nghĩa vụ cung cấp phản hồi cho yêu cầu của sản phẩm trả lại phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu trong thời hạn 1 (một) ngày làm việc sau khi Thương nhân nhận được yêu cầu.

9) Quá trình hoàn phí sẽ bắt đầu ngay khi sản phẩm phê duyệt yêu cầu hoàn tiền, với việc phân phối Sản phẩm theo người mua đến địa chỉ Người bán.

10) Người mua hiểu và đồng ý trong trường hợp sau khi sản phẩm được trả lại cho Thương nhân, không tìm thấy các điều kiện tạo thành cơ sở trả lại sản phẩm cho Thương nhân rằng Thương nhân có thể từ chối hoàn trả, trao đổi hoặc sửa chữa sản phẩm.

11) Thương nhân sẽ hoàn trả lại các sản phẩm trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày sản phẩm được người mua chuyển đến Thương nhân.

12) Trong các điều khoản trả hàng được chấp nhận bởi Thương nhân về trao đổi hoặc sửa chữa một sản phẩm, Thương nhân sẽ gởi lại hàng hóa đúng và/ hoặc tự trả chi phí cho sản phẩm đó.

13) Quá trình giao nhận sản phẩm là trách nhiệm của mỗi người mua và thương nhân.

14) Trong trường hợp có lỗi hoặc các vấn đề bảo mật đối với sản phẩm, Thương nhân sẽ tiến hành quá trình thu hồi sản phẩm chung và sản phẩm trong kho trong các ứng dụng AKULAKU. Chi phí liên quan đến việc thu hồi sẽ do Thương nhân hoàn toàn chịu.

15) Người mua hiểu và đồng ý rằng yêu cầu hoàn lại tiền các sản phẩm không thể dựa trên việc thay đổi ý định của người mua và/ hoặc sản phẩm không như mong muốn của người mua.

16) Hoàn phí sản phẩm bởi Thương nhân, ngoại trừ thời gian giao hàng đầu tiên của người mua đã được kiểm tra bởi Thương nhân về các điều kiện mà việc hoàn trả của sản phẩm.

17) Điều khoản trả lại sản phẩm không áp dụng cho các sản phẩm dưới đây, ngoại trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi, sản phẩm không hoạt động hoặc sai sót trong quá trình vận chuyển đã xảy ra:

A. Đồ tiêu dùng và điện tử;

B. Nội y và đồ lót;

C. Quần áo bơi;

D. Sản phẩm làm đẹp;

E. Nước hoa;

F. Sản phẩm được làm theo đơn đặt hàng (Customized Product);

G. Voucher, Vé, Đặt phòng Khách sạn, Vé, Vé Concert và mua sản phẩm và/ hoặc thanh toán các sản phẩm phi vật thể khác.

7. ĐIỀU KHOẢN HÒAN TIỀN

1) Chỉ được hoàn lại tiền cho Người mua nếu các tình huống cụ thể sau đây:

a. Các khoản thanh toán quá mức từ người mua cho tổng giá sản phẩm.

b. Thương nhân không thể chấp nhận lệnh của người mua do không có hàng hóa cũng như các nguyên nhân khác.

c. Sản phẩm không được giao cho người mua vì bất kỳ lý do nào.

d. Sản phẩm bị trả trong Các điều kiện trả hàng như đã nêu trong sản phẩm.

e. Nếu khoản tiền hoàn lại dưới 85.000 đồng, – người mua đồng ý rằng mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được thực hiện bằng cách nạp lại tín dụng điện thoại đến số điện thoại do người mua lựa chọn mà không có bất kỳ khoản nợ nào khác.

2) Tất cả phí hoàn lại sẽ được thực hiện thông qua cơ chế thanh toán, trong đó sẽ hoàn lại tiền bằng chuyển khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hàng cá nhân với điều kiện các chi tiết tài khoản ngân hàng được cung cấp cho AKULAKU là hoàn chỉnh và chính xác. Lỗi hoặc sự trì hoãn việc hoàn lại tiền do lỗi dữ liệu của tài khoản và sự khác biệt giữa ngân hàng của người mua và ngân hàng AKULAKU là trách nhiệm cá nhân của người mua.

3) Người mua hiểu và đồng ý rằng AKULAKU hợp tác với bên thứ ba là VNPT để hoàn phí và AKULAKU có thể sử dụng dữ liệu của người mua theo VNPT với mục đích hoàn trả.

4) Phí hoàn trả sẽ được chuyển trong vòng 7-10 ngày làm việc mà ứng dụng đã chấp nhận và việc hoàn phí đã được AKULAKU xác minh.

5) Người mua hiểu và đồng ý rằng AKULAKU có quyền và thẩm quyền thay đổi cơ chế hoàn trả mà không cần thông báo trước.

8. ĐIỀU KIỆN HỦY ĐƠN HÀNG

1) Nếu trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ của ngày thanh toán, người mua không đặt hàng sản phẩm, đơn đặt hàng sẽ tự động bị hủy.

2) Trước khi Thương nhân xác nhận việc chấp thuận đơn đặt hàng, người mua có thể hủy đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “Hủy đơn hàng” thông qua các ứng dụng AKULAKU và nhập dữ liệu tài khoản để xử lý khoản hoàn phí của bạn.

3) Trong trường hợp đơn đặt hàng có trạng thái “Đang chờ giao hàng” thì quá trình hủy có thể được thực hiện theo quy trình sản phẩm, phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Điều khoản trả hàng của AKULAKU.

4) Thương nhân có thể hủy đơn đặt hàng của bạn trước khi tình trạng đặt hàng sản phẩm là “Đang giao hàng” nếu sản phẩm được đặt hàng trong kho đã hết hoặc sản phẩm bị lỗi, và sẽ bị phạt theo Điều khoản bán hàng AKULAKU.

5) AKULAKU có quyền và thẩm quyền huỷ bỏ hoặc giữ lệnh nếu phát hiện có bất kỳ giao dịch nào không phù hợp với các quy định hiện hành hoặc có dấu hiệu gian lận, thao túng hoặc cố tình vi phạm pháp luật mà không thông báo trước, đồng thời sẽ liên hệ với người mua và Thương nhân về việc hủy bỏ này sau khi hủy bỏ.

6) Trong trường hợp lỗi giao hàng làm cho Người mua không ở địa chỉ giao hàng và người mua cũng không thể liên lạc được, thì sản phẩm sẽ được trả lại cho Người bán và giao dịch sẽ bị hủy. Phí sản phẩm sẽ được hoàn trả cho Bên Mua theo các điều khoản hoàn phí sau khi trừ chi phí vận chuyển.

7) Quy định hủy bỏ không áp dụng đối với:

a. Sản phẩm được làm theo đơn đặt hàng;

b. Chứng từ điện tử, vé điện tử, bao gồm đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé xem hòa nhạc;

c. Sản phẩm khác không có điều khoản hủy bỏ trong mô tả sản phẩm.

 

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1) Khi người dùng sử dụng các dịch vụ có sẵn trong ứng dụng AKULAKU, tuyên bố hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định cụ thể liên quan đến các dịch vụ sau đây, cụ thể là:

a. Việc sử dụng các dịch vụ thông qua các ứng dụng của chương trình trả góp của AKULAKU sẽ được tiếp tục duy trì theo hình thức này.

2) Tất cả những điều chưa được và/ hoặc không được quy định trong các điều khoản và điều kiện cụ thể trong các dịch vụ này sẽ hoàn toàn đề cập đến các điều khoản và điều kiện chung của AKULAKU.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

AKULAKU luôn cố gắng hết sức để giữ cho ứng dụng AKULAKU an toàn, thuận tiện và hoạt động tốt nhưng AKULAKU không thể đảm bảo hoạt động liên tục hoặc truy cập vào các ứng dụng AKULAKU luôn luôn tốt nhất.

Người sử dụng đồng ý rằng việc sử dụng và cách sử dụng ứng dụng AKULAKU thuộc về rủi ro của người dùng, và các dịch vụ AKULAKU được cung cấp cho người dùng dựa trên cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”.

Trong phạm vi được pháp luật và các quy định hiện hành cho phép, AKULAKU (bao gồm Công ty mẹ, Giám đốc và Nhân viên) không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc mất tiền, uy tín, lợi ích hoặc mất mát vô hình khác) một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ:

1) Người dùng sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng ứng dụng AKULAKU.

2) Giá cả, giao hàng hoặc các hướng dẫn khác được cung cấp trong ứng dụng AKULAKU.

3) Sự trì hoãn hoặc gián đoạn trong ứng dụng AKULAKU.

4) Sự cẩu thả và thiệt hại gây ra bởi người dùng.

5) Chất lượng sản phẩm.

6) Giao nhận sản phẩm.

7) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm.

8) Tranh chấp giữa người dùng.

9) Sự gièm pha của người khác.

10) Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích sản phẩm do Người dùng đã mua.

11) Các khoản lỗ do thanh toán không chính thức cho các bên khác ngoài tài khoản ảo AKULAKU, mà yêu cầu này đại diện cho AKULAKU hoặc do sơ suất về việc viết thông tin tài khoản và / hoặc các thông tin khác và / hoặc do sơ suất của ngân hàng.

12) Giao hàng để sửa chữa sản phẩm với sự bảo đảm chính thức từ nhà sản xuất. Người mua có thể mang trực tiếp sản phẩm đến trung tâm dịch vụ gần nhất bằng thẻ bảo hành và hóa đơn mua hàng.

13) Vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác xuất hiện qua truy cập hoặc kết nối với ứng dụng AKULAKU.

14) Sự can thiệp, sai sót, lỗi hoặc bất kỳ sự không chính xác nào trong Ứng dụng AKULAKU.

15) Ổ cứng của người dùng gây thiệt hại từ việc sử dụng ứng dụng AKULAKU.

16) Nội dung, hành động hoặc sự vắng mặt của bên thứ ba, bao gồm bất kỳ sản phẩm giả mạo được bán qua ứng dụng AKULAKU.

17) Thực hiện các hành động thực thi liên quan đến tài khoản Người dùng.

18) Bị hack bởi các bên thứ ba vào tài khoản Người dùng.

 

11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Người bán đảm bảo rằng người bán không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trong việc bán sản phẩm thông qua ứng dụng AKULAKU. Thương nhân sẵn sàng chịu trách nhiệm về những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ trong việc bán sản phẩm trong các ứng dụng AKULAKU.

12. BỒI THƯỜNG

Người dùng sẽ thông báo các yêu cầu bồi thường của AKULAKU và bảo vệ AKULAKU (Bao gồm cả Công ty mẹ, giám đốc và nhân viên của công ty) khỏi mọi yêu cầu bồi thường hoặc đòi hỏi, bao gồm cả chi phí pháp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh trong trường hợp người dùng vi phạm thỏa thuận này, việc sử dụng ứng dụng AKULAKU không đúng và/ hoặc vi phạm luật của Người dùng hoặc các quyền của bên thứ ba.

 

13. LỤA CHỌN LUẬT

Thỏa thuận này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam, không phụ thuộc vào các quy tắc mâu thuẫn pháp luật nào. Người dùng đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc tranh chấp nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc có liên quan đến trang web và / hoặc Thỏa thuận này sẽ được giải quyết trong phạm vi quyền hạn của Toà án Việt Nam.

 

14. CẢI THIỆN

Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng nên luôn luôn đọc và kiểm tra cẩn thận các điều khoản và điều kiện theo thời gian cho bất kỳ thay đổi. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong ứng dụng AKULAKU, thì Người dùng được cho là đồng ý với những thay đổi trong điều khoản và điều kiện này.

 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHO CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP

Chào mừng bạn đến với chương trình trả góp của AKULAKU, đây là việc cung cấp các điều kiện trả góp không cần thẻ tín dụng cho Người mua sử dụng ứng dụng AKULAKU để mua sản phẩm tại Việt Nam (“Chương trình Trả góp”).
Các Điều Khoản và Điều Kiện được trình bày dưới đây cung cấp cho việc sử dụng Chương trình Trả góp Mua Sản phẩm bằng cách sử dụng ứng dụng AKULAKU.
Bằng cách truy cập và sử dụng Chương trình Trả góp sẵn có trong ứng dụng AKULAKU, bạn được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các nội dung trong Điều khoản và Điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này tạo thành thỏa thuận pháp lý giữa bạn với tư cách là người dùng và AKULAKU.
NẾU BẠN CÓ BẤT CỨ PHẢN ĐỐI NÀO VÀ/ HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI MỘT, MỘT SỐ PHẦN HOẶC TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN CÓ THỂ KHÔNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP SẴN CÓ TRONG ỨNG DỤNG AKULAKU.

1. ĐỊNH NGHĨA

a1) “Giới hạn Tín dụng” là số tiền thanh toán tối đa có thể được thực hiện theo từng phần cho Người đăng ký đã hoàn thành tất cả các yêu cầu và đã thông qua quá trình xác minh và đánh giá của AKULAKU đối với Người đăng ký sử dụng trong việc mua sản phẩm thông qua ứng dụng AKULAKU.a

1) “Giới hạn Tín dụng” là số tiền thanh toán tối đa có thể được thực hiện theo từng phần cho Người đăng ký đã hoàn thành tất cả các yêu cầu và đã thông qua quá trình xác minh và đánh giá của AKULAKU đối với Người đăng ký sử dụng trong việc mua sản phẩm thông qua ứng dụng AKULAKU.

2) “Thời gian trả góp” là khoảng thời gian thanh toán của Người đăng ký được lựa chọn trong Chương trình Trả góp bởi Người đăng ký, từ ba (3) tháng đến mười hai (12) tháng.

3) “Ngày đến hạn” là thời hạn thanh toán cho các khoản thanh toán theo từng lần và các khoản phí khác vào hàng tháng của Người đăng ký.

4) “Thanh toán trả góp” là số lần thanh toán từng lần được xác định dựa trên Chương trình Trả góp được Người đăng ký chọn và Người đăng ký phải thanh toán đầy đủ vào mỗi Ngày Đến hạn đã được thỏa thuận.

5) “Hóa đơn của tôi” là một danh sách có trong ứng dụng Akulaku có chứa thông tin thanh toán cho các khoản thanh toán theo Gói của Người đăng ký trong việc sử dụng Chương trình Trả góp.

6) “Tài khoản ảo AKULAKU” là tài khoản chung do AKULAKU và Người đăng ký đồng ý cho quá trình hoàn trả khoản vay dựa trên Chương trình Trả góp đã sử dụng. Các điều khoản khác được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Trả góp sẽ có cùng ý nghĩa trong các định nghĩa của Các Điều Khoản và Điều Kiện Tổng Quát nói trên.

 

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1) Chỉ cần đăng ký AKULAKU người dùng có thể nộp đơn để trở thành Người đăng ký cho Chương trình Trả góp.

2) Người đăng ký tuyên bố rằng Người đăng ký là bên có thẩm quyền hợp pháp và có đầy đủ năng lực để chịu trách nhiệm với tất cả các hành động của mình trên ứng dụng AKULAKU.

3) Người đăng ký sẽ sử dụng Chương trình Trả góp như một phương thức thanh toán cho sản phẩm trong ứng dụng AKULAKU trước tiên phải nộp đơn cho AKULAKU và được AKULAKU chấp thuận sau khi trải qua quá trình xác minh và xác định thông tin, dữ liệu do AKULAKU thực hiện.

4) Người đăng ký phải trải qua toàn bộ quá trình xác minh dữ liệu, nhận dạng và thông tin của AKULAKU để AKULAKU đánh giá thêm liệu có chấp nhận chấp nhận đơn của Người đăng ký để sử dụng Chương trình Trả góp hay không.

5) Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng AKULAKU có quyền quyết định từ chối hoặc chấp nhận đơn của Người đăng ký để sử dụng Chương trình Trả góp và xác định Giới hạn Tín dụng được cấp cho Người đăng ký sử dụng.

6) Chương trình trả góp của AKULAKU chỉ áp dụng cho địa chỉ giao hàng sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

7) Người đăng ký bị cấm tạo và/ hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, tính năng và / hoặc các thiết bị khác nhằm điều khiển hệ thống ứng dụng AKULAKU, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) thao tác dữ liệu; (ii) hoạt động duyệt (thu thập/ loại bỏ); (iii) các hoạt động tự động hoá trong các giao dịch, mua bán, … ; (V) việc bổ sung các sản phẩm đến cửa hàng; Và / hoặc (vi) bất kỳ hoạt động nào khác có thể hợp lý được xem như là cố gắng vận dụng hệ thống.

8) AKULAKU có quyền và thẩm quyền tạm ngưng tài khoản của Người đăng ký và giới hạn tín dụng của Người đăng ký nếu AKULAKU tìm thấy hoặc nghi ngờ bất kỳ sự tồn tại gian lận trong giao dịch và/ hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của AKULAKU. Bao gồm nhưng không giới hạn đối với tài khoản sử dụng AKULAKU để thực hiện quá trình mua sản phẩm nhưng không thanh toán và lập hoá đơn thanh toán không thể liên lạc được tại địa chỉ đăng ký và địa chỉ liên hệ.

9) Người đăng ký có trách nhiệm cá nhân duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu cho tất cả các hoạt động giao dịch đã xảy ra trong tài khoản của Người đăng ký.

10) Người đăng ký đồng ý để đảm bảo rằng Người đăng ký đã đăng xuất khỏi tài khoản của mình trong ứng dụng AKULAKU vào cuối mỗi phiên và thông báo cho AKULAKU nếu có tài khoản hoặc mật khẩu của người đăng ký trái phép.

11) Người đăng ký theo đây hiểu, đồng ý và tuyên bố rằng AKULAKU không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc lạm dụng Tài khoản của Người đăng ký.

 

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP

1) Việc sử dụng Chương trình Trả góp được giới hạn trong giới hạn tín dụng được cấp cho Người đăng ký và chỉ có thể được sử dụng để mua sản phẩm được bán trên ứng dụng AKULAKU.

2) Việc lựa chọn thời gian trả góp cho Chương trình trả góp mua sản phẩm là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

3) Đối với việc mua sản phẩm sử dụng Chương trình Trả góp với Thanh toán ứng trước cần thiết, thì Người đăng ký phải thanh toán ứng trước trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi đơn đề nghị thanh toán bằng Chương trình Trả góp được chấp thuận. Trong trường hợp Người đăng ký không thực hiện Thanh toán ứng trước trong thời hạn chót, đơn đặt hàng sản phẩm sẽ tự động bị hủy.

4) Trong trường hợp người đăng ký đã thực hiện thanh toán ứng trước, nhưng việc mua sản phẩm không thể được hoàn thành vì Thương nhân từ chối hoặc hủy bỏ các lệnh trên không cơ sở không có khả năng để hoàn thành đơn đặt hàng, thanh toán ứng trước sẽ được hoàn lại cho Người đăng ký phù hợp với các điều khoản hoàn phí và hạn mức tín dụng sẽ được khôi phục như trước khi lệnh được thực hiện.

5) Người đăng ký phải thanh toán tiền trả góp của Chương trình Trả góp vào đúng hoặc trước Ngày Đến hạn cho AKULAKU. Trong trường hợp trì hoãn hoặc thiếu thanh toán, Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng AKULAKU có quyền thu tiền trả góp cùng với phí và lệ phí từ Người đăng ký, thông qua một bên thứ ba và/ hoặc các cơ quan liên quan trong phạm vi được phép Theo các luật và quy định hiện hành ở Việt Nam.

6) Trong trường hợp người đăng ký chậm trễ thanh toán tiền đặt cọc, Người đăng ký sẽ bị phạt 8% trong tổng số tiền thanh toán từng lần, và sẽ được tính vào ngày đến hạn tiếp theo.

7) Trong trường hợp thanh toán vượt hạn mức, người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng số dư đó sẽ được phân bổ cho đợt thanh toán vào tháng tiếp theo.

8) Ngày đến hạn được thông báo cho người đăng ký vào thời điểm của ứng dụng Chương trình Trả góp đã được phê duyệt và phải tuân theo cho đến khi sản phẩm được thanh toán đầy đủ.

9) Người đăng ký được phép thanh toán đầy đủ số tiền đặt cọc của họ sớm hơn Ngày đến hạn do Người đăng ký đã chọn trước đó trên cơ sở được sự chấp thuận của AKULAKU. Thanh toán sớm mà không có sự đồng ý trước của AKULAKU sẽ là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

10) Trong trường hợp thu hộ cho Người đăng ký của AKULAKU, tất cả các khoản phí liên quan đến việc thu thập đó sẽ là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

11) Người đăng ký có thể nộp đơn xin trì hoãn thanh toán theo trật tự trong trường hợp Người đăng ký chưa nhận được sản phẩm sau Ngày Đến Hạn. Người đăng ký được cho ba (3) ngày để thanh toán từng lần kể từ khi sản phẩm được nhận, nếu không thực hiện sẽ được xử lý theo Các Điều Khoản Thanh Toán Trả Góp Cuối. Việc trì hoãn thanh toán theo từng đợt không thay đổi ngày đến hạn áp dụng tiếp theo.

12) Khi mua sản phẩm, Người đăng ký đồng ý rằng:

a. Trách nhiệm của Người đăng ký là phải đọc, hiểu và đồng ý với thông tin và mô tả của sản phẩm như một tổng thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, màu sắc, chất lượng, chức năng, loại, đặc điểm kỹ thuật và các thông tin khác) trước khi đặt giá Cam kết mua sản phẩm.

b. Người đăng ký hiểu và thừa nhận rằng thông tin và mô tả của sản phẩm là thông tin và mô tả được cung cấp bởi Thương nhân của sản Phẩm. AKULAKU không thể đảm bảo rằng sản phẩm sẽ phù hợp với thông tin và mô tả do Thương nhân cung cấp.

c. Người đăng ký thừa nhận rằng màu sắc thực tế của sản phẩm như được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU phụ thuộc vào màn hình hiển thị của thiết bị di động của Người mua. AKULAKU đã cố gắng hết sức để đảm bảo màu sắc trong những bức ảnh được hiển thị chính xác nhất có thể nhưng không thể đảm bảo rằng màu sắc xuất hiện trong ứng dụng AKULAKU là chính xác.

d. Người đăng ký đăng vào một thỏa thuận pháp lý ràng buộc để mua sản phẩm sử dụng Chương trình Trả góp khi Người mua mua một sản phẩm sử dụng Chương trình trả góp này.

13) Người đăng ký hiểu và đồng ý rằng sự sẵn có của sản phẩm trong kho là trách nhiệm của Người bán hàng cung cấp sản phẩm. Tổng sản phẩm trong kho có thể được thay đổi bất cứ lúc nào và có thể là sản phẩm đã hết, do đó Người mua đồng ý rằng Thương nhân có quyền từ chối đơn đặt hàng của người mua và các khoản thanh toán đã được trả bởi sản phẩm sẽ được hoàn lại cho người mua.

14) Người đăng ký hiểu và đồng ý rằng bất kỳ khoản thanh toán từng lần nào khác ngoài thông qua tài khoản ảo AKULAKU và/ hoặc không có kiến thức về AKULAKU (thông qua tin nhắn cá nhân, thư tín qua điện thoại với số cá nhân hoặc bằng cách khác) là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

15) AKULAKU có quyền và thẩm quyền từ chối thanh toán mà không có bất kỳ thông báo trước cho Người đăng ký.

16) Người đăng ký đồng ý không tiết lộ và không nộp bằng chứng thanh toán theo hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài AKULAKU. Trong trường hợp mất mát do việc tiết lộ hoặc nộp bản xác nhận trả góp của Người đăng ký cho người khác, Người đăng ký phải chịu trách nhiệm với tư cách cá nhân.

17) Người đăng ký hiểu và đồng ý rằng vấn đề trì hoãn quá trình thanh toán và chi phí bổ sung do sự khác biệt giữa ngân hàng của Người đăng ký và ngân hàng tài khoản ảo AKULAKU là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

 

4. THANH TOÁN TRẢ GÓP KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

1) Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng AKULAKU và/ hoặc các bên được AKULAKU uỷ quyền hợp pháp có quyền chấm dứt hợp đồng của Chương trình Trả góp với thông báo trước cho Người đăng ký nếu Người đăng ký thất bại trong việc thanh toán số tiền trả góp và / hoặc lãi và / Phí trong giai đoạn thanh toán được xác định trước trong hợp đồng.

2) Trong phạm vi được pháp luật và các quy định cho phép, AKULAKU sẽ đưa ra thời hạn cho các khoản thanh toán của Chương trình Trả góp cho Người đăng ký hoặc người thụ hưởng của họ trong trường hợp xảy ra dựa trên kết quả xác minh AKULAKU, Người đăng ký được tìm thấy đã từng:

a. Chấm dứt việc làm;

b. Phá sản kinh doanh;

c. Tử vong;

d. Tình trạng mất trí;

e. Bị bắt giam.

3) Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp Người đăng ký bị lỗi và / hoặc muộn trong việc thanh toán cho hai (2) tháng liên tục trở lên thì AKULAKU có quyền chỉ định và / hoặc uỷ quyền cho bên thứ ba thu thanh toán từ người đăng ký.

 

5. QUẢN LÝ RỦI RO

1) Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin và nhận dạng của Người đăng ký để sử dụng Chương trình Trả góp khi mua sản phẩm trên ứng dụng AKULAKU, Người đăng ký cho phép AKULAKU đồng ý thực hiện các hành động sau:

a. Liên hệ với Người đăng ký để xác minh qua điện thoại và các phương tiện khác theo yêu cầu của AKULAKU; Và

b. Thực hiện xác minh vào tài khoản phương tiện truyền thông của Người đăng ký để xác minh dữ liệu Người đăng ký.

2) Trong trường hợp AKULAKU phát hiện ra rằng dữ liệu do Người đăng ký gửi cho Chương trình Trả góp là không chính xác, sai và / hoặc do Người đăng ký giả mạo, sau đó AKULAKU có quyền:

a. Từ chối đơn xin sử dụng Chương trình Trả góp;

b. Hủy chương trình Trả góp đã hoạt động; và

c. Thu hồi quyền truy cập của Người đăng ký vào việc sử dụng Chương trình Trả góp và ứng dụng AKULAKU.

3) Không ảnh hưởng đến các lý do trên, Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng AKULAKU có toàn quyền và thẩm quyền để từ chối hoặc chấm dứt Chương trình Trả góp của Người đăng ký, mà không cần phải thông báo trước.

 

6. GIÁ SẢN PHẨM

1) Giá của sản phẩm như được hiển thị trong ứng dụng AKULAKU là giá do Thương nhân đặt ra.

2) Người đăng ký thừa nhận và đồng ý rằng lỗi trong mô tả giá và các thông tin khác do AKULAKU không cập nhật trong Điện thoại di động của Người đăng ký là trách nhiệm cá nhân của Người đăng ký.

3) Bằng cách yêu cầu thông qua ứng dụng AKULAKU, Người đăng ký đồng ý thanh toán toàn bộ khoản phải trả như được chỉ ra trong trang thanh toán, bao gồm giá sản phẩm, phí bưu điện và các chi phí khác có thể phát sinh và sẽ được mô tả rõ ràng trong trang thanh toán.

4) Ứng dụng AKULAKU chỉ phục vụ giao dịch mua bán hàng bằng VND.

5) Giá được hiển thị trong Ứng dụng AKULAKU có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không cần bất kỳ lý do gì.

 

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Tất cả những vấn đề chưa và/ hoặc không được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Trả góp đều sẽ đề cập đầy đủ các điều khoản và điều kiện chung của AKULAKU.

Điều 10 “Giới hạn trách nhiệm pháp lý”, Điều 12 “Bồi thường”, Điều 13 “Lựa chọn luật” và Điều 14 “Gia hạn” các điều khoản và điều kiện chung của AKULAKU sẽ áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện Chương trình.