Ogólne warunki korzystania z aplikacji SILVRR

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cotsworlds Ecommerce Limited SA, Avenue Louise 65 Box 11, 1050 Bruksela, Belgia, nazwisko dyrektora: Bowen Zhang, 0771.804.155 (“SILVRR“) obsługuje aplikację, za pośrednictwem której konsumenci, czyli  osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie mogą być przypisane ani jego handlowi, ani jego niezależnemu specjaliście  aktywność (“Użytkownik(-y)” lub “Ty“) może kupować towary od SILVRR lub innych sprzedawców, którzy sprzedają towary za pośrednictwem aplikacji, po zarejestrowaniu się w aplikacji (“Aplikacja SILVRR“).

 1. ZAKRES

Niniejsze Warunki korzystania z Aplikacji SILVRR (“Warunki Korzystania“) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Użytkownikami a SILVRR w odniesieniu do korzystania z Aplikacji (“Umowa“).

W przypadku zakupu towarów za pośrednictwem aplikacji SILVRR  obowiązują odrębne warunki (“Warunki sprzedaży“).

Użytkownik może pobrać i zapisać aktualną wersję niniejszych  Instrukcji Użytkowania w Aplikacji SILVRR.  SILVRR prześle również  wersję Warunków użytkowania obowiązującą w momencie rejestracji w wiadomości e-mail z potwierdzeniem po pomyślnym potwierdzeniu, ale nie będzie przechowywać Warunków użytkowania dla Użytkownika w Aplikacji  SILVRR.

 1. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z APLIKACJI SILVRR(WISECART)

3.1. REJESTRACJA

Korzystanie z aplikacji SILVRR jest bezpłatne dla użytkowników i wymaga rejestracji.

Użytkownicy mogą się zarejestrować tylko wtedy, gdy są osobami fizycznymi i mają co najmniej 18 lat.

Użytkownik  musi korzystać z aplikacji SILVRR na swoim koncie. Użytkownik   nie może działać w imieniu innej osoby.

Wielokrotne rejestracje lub rejestracja z nieprawidłowymi danymi nie będą akceptowane.

W celu rejestracji Użytkownik wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w aplikacji SILVRR.  Zanim User poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail,  może poprawić wpisy.  Jeśli adres e-mail nie jest jeszcze zarejestrowany, na podany adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Użytkownik  wprowadzi ten kod weryfikacyjny w  zamówieniu aplikacji SILVRR, aby kontynuować rejestrację. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego  User wybiera hasło i wprowadza wybrane hasło. Następnie User otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany adres e-mail.  Rejestracja jest zakończona po otrzymaniu  wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości e-mail z potwierdzeniem Contract zgodnie z niniejszym Terms of Use zostaje zawarty między User i SILVRR.  Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem już istniejącego konta w mediach społecznościowych (np. Facebook).  W związku z tym użytkownik loguje się za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych, wprowadzając swoje dane dostępowe do konta w mediach społecznościowych. Rejestracja jest zakończona po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem.  User nie ma żadnych roszczeń prawnych do rejestracji.  SILVRR może, według własnego uznania, odmówić rejestracji, jeśli uzna, że Użytkownik narusza Warunki Użytkowania.  Użytkownik  nie udostępnia swojego hasła osobom trzecim i musi zachować je w tajemnicy oraz chronić przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Zasady i procedury  SILVRR dotyczące  wykorzystywania  danych osobowych Użytkowników w związku z Aplikacją SILVRR są opisane w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami usuwania konta w Aplikacji SILVRR.

3.2. KORZYSTANIE Z  APLIKACJI SILVRR(WISECART)

Po pomyślnej  rejestracji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji SILVRR zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

W   okresie obowiązywania  niniejszego Contract zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania,  User jest zobowiązany do aktualizowania wszystkich danych,  które Użytkownik wprowadził podczas procesu rejestracji i procesu realizacji zakupu w aplikacji SILVRR (np. adresy dostawy i rozliczeniowe, metody płatności).   Zmiany w tych informacjach można wprowadzać  w aplikacji SILVRR.

 1. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA W APLIKACJI SILVRR(WISECART)

Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji SILVRR w  celu zawierania umów zakupu zgodnie z Warunkami sprzedaży z SILVRR lub sprzedawcą, który sprzedaje towary za pośrednictwem SILVRR  App, jako strona trzecia (“Sprzedawca zewnętrzny“) (SILVRR i Sprzedawca Zewnętrzny są określani jako ” Sprzedający“). Pełna nazwa danego Sprzedawcy jest wyświetlana na stronie sprzedaży oraz w procesie realizacji transakcji w SILVRR App.  Prezentacja i reklama towarów w aplikacji SILVRR nie stanowi prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy kupna.  Konkretny Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy kupna zgodnie z Warunkami sprzedaży. W przypadku sprzedaży Sprzedawców Zewnętrznych, SILVRR, jako operator Aplikacji SILVRR, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedaż towarów za pośrednictwem  Aplikacji SILVRR i nie działa jako  pełnomocnik Sprzedawcy.

 1. FUNKCJA INFORMACJI ZWROTNEJ I ŚRODKI PRZECIWKO UŻYTKOWNIKOWI

5.1.UŻYJ FUNKCJI INFORMACJI ZWROTNEJ

Użytkownicy mają możliwość oceny i komentowania zakupów i Sellerów w aplikacji SILVRR w widoczny sposób dla innych użytkowników (“Opinie“).

Użytkownicy są zobowiązani do obiektywnej oceny i komentarza. Zabrania się składania fałszywych oświadczeń na temat Sprzedawcy, SILVRR, osób trzecich, towarów, procesu sprzedaży lub innych działań SILVRR i/lub Sellera. Ponadto zabronione jest:

Jeśli Użytkownik usunie swoje konto, podana Opinia pozostanie widoczna dla wszystkich Użytkowników, ale  konto nie będzie już możliwe do odzyskania i zostanie oznaczone w sekcji opinii Aplikacji SILVRR jako “usunięte”.

5.2. PRAWA DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZWROTNYCH

W przypadku przekazania Opinii lub udostępnienia innych treści do wyświetlania w Aplikacji SILVRR (na przykład obrazów, filmów lub audio, łącznie “Treść“), użytkownik udziela SILVRR niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, wolnego od tantiem prawa do używania, reprodukowania, publikowania i modyfikowania (tylko technicznie – z wyjątkiem usuwania  – aby móc wyświetlać Treści w Aplikacji SILVRR) takich Treści w Aplikacji SILVRR na  całym świecie oraz prawo do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi Treściami.

5.3 ŚRODKI PRZECIWKO UŻYTKOWNIKOWI

SILVRR może podjąć następujące środki, jeśli istnieją konkretne przesłanki, że User narusza przepisy prawne lub zakazy zgodnie z sekcją  5.1 lub w celu ochrony Users przed nieuczciwymi działaniami:

Podejmując decyzję, czy lub jaki środek podjąć, SILVRR weźmie pod uwagę uzasadnione interesy poszkodowanego User, w szczególności, czy istnieją przesłanki, że User nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.  Ponadto User ma możliwość ustosunkowania się do oskarżenia.  SILVRR uwzględni również takie oświadczenie w swojej decyzji.

5.4 ODSZKODOWANIE

Użytkownik  zabezpieczy SILVRR przed wszelkimi roszczeniami, które inni użytkownicy lub inne osoby trzecie dochodzą wobec SILVRR z powodu naruszenia ich praw przez User za pośrednictwem jego Feedback i innych treści lub z powodu  innego korzystania z SILVRR App. Nie dotyczy to sytuacji, gdy User nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku roszczenia osoby trzeciej, User jest zobowiązany do niezwłocznego, zgodnego z prawdą i kompletnego dostarczenia SILVRR wszystkich informacji niezbędnych do zbadania roszczeń i obrony.  Ponadto User jest zobowiązany do wspierania SILVRR w obronie roszczeń w zakresie niezbędnym i uzasadnionym.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń mobilnych.  Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojego loginu i hasła w tajemnicy oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Użytkownicy są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania działu obsługi klienta SILVRR  , jeśli istnieją dowody na to, że konto użytkownika zostało użyte przez stronę trzecią.

Ponadto Sprzedawca  niezwłocznie zmieni swoje hasło i sprawdzi, czy towary zostały zakupione lub czy Feedback został pozostawiony za pośrednictwem jego konta bez jego udziału. W przypadku zakupów i pozostawienia Feedback bez jego udziału, User jest zobowiązany do zgłoszenia tych incydentów SILVRR i policji.

W przypadku dowodu, że konto User zostało użyte lub jest używane przez osobę trzecią, SILVRR ma prawo tymczasowo zablokować   konto i poprosić Użytkownika o aktualizację hasła.  SILVRR niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

 1. LICENCJA

Prawa do aplikacji SILVRR oraz wyświetlanych i przesyłanych treści należą do odpowiednich właścicieli praw autorskich i podlegają ochronie praw autorskich. Użytkownicy mają wyłącznie prawa do korzystania z Aplikacji SILVRR i jej zawartości zgodnie z poniższymi specyfikacjami.

SILVRR zapewnia Użytkownikowi dostęp do Aplikacji SILVRR przez Internet w okresie obowiązywania niniejszego Contract. Aplikacja SILVRR jest udostępniana Użytkownikowi do użytku po udanej rejestracji. W tym celu SILVRR udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z Aplikacji SILVRR i jej funkcji do użytku umownego, co obejmuje przede wszystkim prawo do zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji SILVRR. Prawo to jest niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu i ograniczone do użytkowania (zakup towarów, opinie) niezbędnego na mocy niniejszych Warunków użytkowania i Warunków sprzedaży.  Użytkownik nie otrzymuje żadnych dalszych praw w odniesieniu do Aplikacji SILVRR, chyba że prawa te są obowiązkowe zgodnie z przepisami ustawowymi.

Przedmiot powyższego prawa użytkowania odnosi się również do nowych wersji, aktualizacji i uaktualnień aplikacji SILVRR zainstalowanych w okresie obowiązywania niniejszego Contract.

 1. DOSTĘPNOŚĆ TECHNICZNA APLIKACJI SILVRR(WISECART)

SILVRR udostępnia  aplikację  SILVRR średnio w wysokości 99,7% w oparciu o rok kalendarzowy.  Przestoje mające wpływ na Użytkownika będą zgłaszane przez SILVRR na adres e-mail podany przez Użytkownika.

Czasy konserwacji nie są brane pod uwagę przy określaniu dostępności.

Aby zapewnić jakość i dalszy rozwój Aplikacji SILVRR, SILVRR może ogłosić okna serwisowe, podczas których SILVRR może nie dostarczać Aplikacji SILVRR. Ten czas nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu dostępności. W miarę możliwości SILVRR zaplanuje okna konserwacyjne w okresach niskiego wykorzystania. Okna konserwacyjne zostaną ogłoszone Użytkownikowi pocztą  elektroniczną i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Obliczanie dostępności nie uwzględnia również czasów, w których aplikacja SILVRR jest niedostępna z powodu pilnych dostosowań lub aktualizacji infrastruktury IT wykorzystywanej przez aplikację SILVRR w celu usunięcia luk w zabezpieczeniach, bardzo niestabilnego oprogramowania/sprzętu lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia, takiego jak trwające ataki. W takich przypadkach SILVRR może również skorzystać z nieplanowanych i niezapowiedzianych okresów konserwacji. SILVRR dołoży jednak wszelkich starań, aby niezwłocznie powiadomić Użytkownika i poinformować Go pocztą elektroniczną o statusie procesu.

Przy obliczaniu dostępności, okresów, w których nie można uzyskać dostępu do Aplikacji SILVRR z powodu problemów technicznych lub innych, które nie znajdują się w sferze wpływu SILVRR [siła wyższa, wina osób trzecich (które nie są  pomocnikami), przyczyny w sferze wpływu Użytkownika (np. usterki sprzętowe) itp. ] również nie są uwzględnione.

 1. OBSŁUGA KLIENTA

Możesz skierować każdą skargę, którą możesz mieć, do: usługa. be@silvrr.com.  Jeśli skarga dotyczy samego SILVRR, SILVRR odpowie  we  własnym imieniu. Jeśli tak nie jest, SILVRR  przekaże reklamację  do odpowiedniego Sprzedawcy zewnętrznego w celu udzielenia odpowiedzi.

Nasza obsługa klienta jest dostępna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00.

W przypadku  sprzedaży Sprzedawcy Zewnętrznego możesz również skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą Zewnętrznym.  Pełna nazwa Sprzedawcy oraz sposób kontaktu ze Sprzedawcą, jest wyświetlana na stronie sprzedaży oraz w procesie realizacji transakcji w aplikacji SILVRR.

 1. ZOBOWIĄZANIA

W przypadku roszczeń opartych na szkodach wyrządzonych przez SILVRR, przedstawicieli prawnych SILVRR lub pomocników, SILVRR zawsze ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania Contract i na których przestrzeganiu Użytkownik może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania  ze strony SILVRR, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników, kwota odpowiedzialności będzie ograniczona do szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy,  których wystąpienia należy się zazwyczaj spodziewać.

W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

Niniejszy Contract ma czas nieokreślony i może zostać rozwiązany przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia do końca miesiąca. Prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyny pozostaje nienaruszone. Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową.

Umowy kupna zawarte za pośrednictwem Aplikacji SILVRR zgodnie z Warunkami Sprzedaży pozostają nienaruszone przez rozwiązanie Umowy.

 1. ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I APLIKACJI SILVRR(WISECART)

12.1 ZMIANY W APLIKACJI SILVRR(WISECART)

SILVRR jest uprawniony do wprowadzania zmian w systemach informatycznych wykorzystywanych do udostępniania Aplikacji SILVRR oraz w technicznych funkcjach Aplikacji SILVRR w dowolnym momencie, jeśli i w zakresie, w jakim jest to konieczne z ważnego powodu, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Contract, a zmiana jest uzasadniona dla  Użytkownika. . Istnieje uzasadniona przyczyna, jeżeli zmiany te są niezbędne do dostosowania się do aktualnego stanu wiedzy lub optymalizacji, w szczególności w celu utrzymania lub ulepszenia systemów informatycznych i funkcjonalności Aplikacji SILVRR lub jeśli nowo uchwalone lub zmienione wymogi ustawowe, w szczególności wymogi regulacyjne, wymagają takiej zmiany. Takie zmiany w funkcjonalności technicznej Aplikacji SILVRR  nie mogą prowadzić do jednostronnego pogorszenia i/lub zaprzestania funkcjonalności.

12.1 ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

SILVRR może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu dostosowania się do zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszego porozumienia i na które SILVRR nie spowodował lub nie może na nie wpłynąć lub z powodu zmian zwyczajowo przyjętych na rynku i których nierozważenie nie zakłóciłoby w sposób znaczący równowagi stosunku umownego między Stronami i o ile nie ma to wpływu na istotne  postanowienia stosunku umownego. Istotne postanowienia to postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu usług uzgodnionych w umowie oraz warunku, w tym postanowień dotyczących rozwiązania umowy. Ponadto Warunki korzystania z SILVRR mogą zostać zmienione, jeśli jest to konieczne w celu wyeliminowania niemałych trudności w wykonywaniu tego  Contract z powodu luk umownych, które powstały po zawarciu Contract. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku zmiany  orzecznictwa dotyczącego skuteczności postanowień niniejszych Warunków korzystania, w przypadku stwierdzenia nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszych Warunków użytkowania przez orzecznictwo lub gdy zmiana prawa prowadzi do nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszych Warunków użytkowania i / lub w przypadku, gdy zmiany są wymagane ze względu na  wymogi prawne.

Takie postanowienia Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi w formie tekstowej nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić zmiany najpóźniej na  miesiąc przed proponowaną datą ich wejścia w życie.

Zgodę Użytkownika uważa się za udzieloną, jeżeli Użytkownik  nie zgłosił swojej odmowy najpóźniej na  miesiąc przed proponowaną datą wejścia w życie.  SILVRR w powiadomieniu o  oferowaniu zmiany osobno poinformuje Użytkownika o tym efekcie zatwierdzenia i jego prawie do odrzucenia.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia Użytkownikom bezpłatną platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/].  Sprzedawca nie jest zobowiązany do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo Belgii ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.  W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma  miejsce zwykłego pobytu, nie przewidują inaczej.

Językiem umowy jest francuski i angielski.  W przypadku niespójności między różnymi wersjami językowymi, pierwszeństwo ma wersja językowa wybrana podczas rejestracji.

Jeżeli poszczególne   postanowienia niniejszych Termów Użytkowania  będą lub staną się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Terms of Use. Nieważne, niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie uważa się za zastąpione takim ważnym, prawnym i wykonalnym postanowieniem, które w miarę możliwości odpowiada duchowi i celowi ekonomicznemu niniejszych Termów Użytkowania oraz pierwotnemu zamiarowi Parties

 

Ja, Dawid Uchryńczuk, oświadczam, że ten dokument dnia 25 lutego 2022 został przetłumaczony i sprawdzony pod względem poprawności i wierności z oryginałem.

I, Dawid Uchryńczuk, certify that this document on February 25, 2022 has been translated and checked for accuracy and fidelity to the original.

Ogólne warunki sprzedaży w aplikacji SILVRR

 1. ZAKRES

Z Aplikacji SILVRR mogą korzystać wyłącznie konsumenci, czyli osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową, które zostały pomyślnie zarejestrowane do korzystania z Aplikacji zgodnie z warunkami korzystania z  Aplikacji SILVRR (“Warunki korzystania“)

W przypadku wszystkich zamówień dokonywanych przez konsumentów za pośrednictwem aplikacji SILVRR obowiązują następujące Warunki sprzedaży w wersji uzgodnionej w momencie procesu zakupu.  Wszelkie Załączniki załączone do niniejszych Warunków Sprzedaży stanowią ich część.

 1. UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, ZAWARCIE UMOWY, OPCJE KOREKTY

Umowa kupna zostaje zawarta z Cotsworlds Ecommerce Limited SA, Avenue Louise 65 Box 11, 1050 Bruksela, Belgia, nazwisko dyrektora: Bowen Zhang, 0771.804.155 (“SILVRR“) lub handlowcem, który sprzedaje towary za pośrednictwem  aplikacji SILVRR, jako strona trzecia (“Sprzedawca zewnętrzny“) (SILVRR i Third- Każdy Ze Sprzedawców stron określany jest jako “Sprzedawca“).  Możesz skontaktować się z SILVRR, pisząc na adres service.be@silvrr.com.  Pełna nazwa Sprzedawcy oraz sposób kontaktu ze Sprzedawcą jest wyświetlany na stronie sprzedaży oraz w procesie realizacji transakcji w  Aplikacji SILVRR. Tylko odpowiedni Sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia kupującemu posiadania i własności konkretnego towaru zakupionego przez kupującego za pośrednictwem aplikacji.

Konkretny Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy kupna wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży. W przypadku sprzedaży Sprzedawców Zewnętrznych, SILVRR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedaż towarów za pośrednictwem  Aplikacji SILVRR i nie działa jako pełnomocnik Sprzedawcy.

Prezentacja produktów w aplikacji nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a raczej niewiążący katalog (invitatio ad offerendum). Możesz początkowo umieścić swoje produkty w koszyku bez obowiązku zakupu tych produktów i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z narzędzi korekty dostarczonych i wyjaśnionych w tym celu w procesie zamówienia. Klikając przycisk zamówienia, składasz wiążącą ofertę na towary znajdujące się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie wysłane e-mailem niezwłocznie po wysłaniu zamówienia.

Sprzedawca zaakceptuje Twoją ofertę w ciągu dwóch dni poprzez:

W ciągu dwóch dni, w których Seller musi zaakceptować ofertę, Twoja oferta pozostaje ważna.  Alternatywa, która jest dla Ciebie istotna, zależy od tego, które z wyliczonych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

 1. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

Język(-i) dostępny(-e) do zawarcia umowy: francuski i angielski.

W przypadku niespójności między różnymi wersjami językowymi, wersja językowa wybrana podczas procesu zakupu i dostarczona w wiadomości e-mail z potwierdzeniem ma pierwszeństwo.

Tekst umowy, dane zamówienia i nasze Warunki sprzedaży zostaną przekazane kupującemu w formie tekstowej. Kupujący może również przeglądać te informacje (tekst umowy, dane zamówienia i niniejsze Warunki sprzedaży) w  aplikacji SILVRR.

 1. DOSTAWA

Sprzedawca dostarczy Twoje zamówienie na terenie Belgii. Koszty wysyłki zostaną doliczone do wskazanych cen produktów. Możesz dowiedzieć się więcej o wysokości kosztów wysyłki na http://en.4px.com/

Dostawa będzie realizowana wyłącznie  drogą wysyłkową. Niestety samodzielny odbiór towaru nie jest możliwy.  Dokładne informacje na temat metod dostawy oferowanych dla konkretnego produktu można znaleźć na odpowiedniej stronie produktu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawy, zobacz opis produktu.

 1. PŁATNOŚĆ

Będziesz mógł zapłacić za pomocą dowolnej z metod płatności dostępnych w dowolnym momencie w aplikacji. Wśród nich można znaleźć:

Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona po wysłaniu towaru.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumenci mają prawo do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, opisanego w tekście umowy oraz w informacjach o odstąpieniu od umowy podanych w oddzielnym dokumencie w procesie realizacji transakcji w  aplikacji SILVRR.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty szacuje się na maksymalnie około 50 EUR.

 1. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Towar pozostaje w posiadaniu Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty.

 1. USZKODZENIA TRANSPORTOWE

Jeżeli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o  jak najszybsze zgłoszenie takich wad Sprzedawcy i niezwłoczny kontakt z nami. Niezłożenie reklamacji lub nieskontaktowanie się ze Sprzedawcą  nie ma wpływu na Twoje roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności Na Twoje prawa gwarancyjne. Pomagają nam one jednak w dochodzeniu  własnych roszczeń Sprzedawcy wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

 1. GWARANCJA I GWARANCJE

9.1 Ważność ustawowej odpowiedzialności za wady

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie ma ustawowa odpowiedzialność za wady.

Ustawowa odpowiedzialność za wady nie ma zastosowania do roszczeń powstałych z tytułu szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę, przedstawicieli prawnych Sprzedawcy lub pełnomocnika

9.2 Gwarancje i obsługa posprzedażna

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładne warunki można znaleźć w produkcie i w  aplikacji SILVRR.

 1. OBSŁUGA KLIENTA

Możesz skierować każdą skargę, którą możesz mieć: service@silvrr.com. Jeśli skarga dotyczy samej firmy SILVRR , SILVRR odpowie we własnym imieniu. W przeciwnym razie SILVRR przekaże Reklamację odpowiedniemu Sprzedawcy Zewnętrznemu.

Nasza obsługa klienta jest dostępna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 21:00.

W przypadku Sprzedawców Zewnętrznych możesz również skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcami Zewnętrznymi. Pełna nazwa Sprzedawcy oraz sposób kontaktu ze Sprzedawcą, jest wyświetlana na stronie sprzedaży oraz w procesie realizacji transakcji w  aplikacji SILVRR.

 1. ZOBOWIĄZANIA

W przypadku roszczeń powstałych na podstawie szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę, przedstawicieli prawnych Sprzedawcy lub pełnomocnika, Sprzedawca ponosi zawsze odpowiedzialność bez ograniczeń w następujących przypadkach:

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie kupujący może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania ze strony Sprzedającego, ze strony jego przedstawicieli prawnych lub  pełnomocnika , kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się zazwyczaj spodziewać.

W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

Niezależnie od powyższego, jeśli towary nie są zgodne z umową, możesz wybrać między naprawą lub wymianą, chyba że którakolwiek z tych dwóch opcji jest niemożliwa lub, w porównaniu z innym środkiem zaradczym, pociągałaby za sobą nieproporcjonalne koszty dla pracodawcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. W przypadku gdy Sprzedawca nie wdroży któregokolwiek ze środków naprawczych określonych powyżej lub gdy brak zgodności jest bardzo poważny, konsument może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Możesz skorzystać z jednego z następujących systemów rozstrzygania sporów:

 1. OCHRONA MŁODZIEŻY

Jeśli Twoje zamówienie obejmuje towary, których sprzedaż podlega ograniczeniom wiekowym, Sprzedawca upewni się, że klient osiągnął wymagany minimalny wiek, stosując niezawodną procedurę obejmującą kontrolę tożsamości i wieku. Osoba dostarczająca przekaże towar dopiero po przeprowadzeniu kontroli wieku i tylko klientowi osobiście. Dostawa do stacji pakowania nie jest w tym przypadku możliwa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo belgijskie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.  W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie przewidują inaczej.

 

Ja, Dawid Uchryńczuk, oświadczam, że ten dokument dnia 25 lutego 2022 został przetłumaczony i sprawdzony pod względem poprawności i wierności z oryginałem.

I, Dawid Uchryńczuk, certify that this document on February 25, 2022 has been translated and checked for accuracy and fidelity to the original.