KASUNDUAN SA PAUTANG AT PAGSISIWALAT

Ang Kasunduan sa Pautang na ito ay ipinasok sa pamamagitan ng at sa pagitan ng:

STREETCORNER LENDING CORP. DOING BUSINESS UNDER THE NAME AND STYLE OF “AKULAKU” (“Lender”) na may address sa 24TH Floor IBP Tower Doña Julia Vargas at Jade Drive Ave Brgy. Lungsod ng San Antonio, Pasig

at

{PANGALAN NG NANGHIHIRAM} na may tinitirahan sa {ADDRESS} at may rehistradong email address ng {EMAIL ADDRESS} (“NANGHIHIRAM”) sa pamamagitan nito ay sumang ayon na pumasok sa Kasunduan sa Pautang na ito ngayong  {PETSA}.

Ang Nanghihiram at Tagapagpahiram ay maaaring kolektibong tinutukoy bilang “Mga Partido” at indibidwal bilang “Partido.”

Bilang pagsasaalang alang sa mga kapwa karapatan at obligasyon ng mga Partido, isinasagawa ng mga Partido ang Kasunduang ito tulad ng sumusunod:

1.Pahayag ng Pagsisiwalat ng Pautang

Ang Tagapagpahiram dito ay nagpapaabot sa Borrower ng Pautang sa principal amount na {Principal} Pesos, PHP: {Principal} sa sumusunod na paraan:

a.Patubo Bawat Buwan: {Buwanang Rate ng Interes}

b.Mga Bayad sa Serbisyo: {Mga Bayad sa Serbisyo}

c.Bilang ng Hulog: {Period}

d.Halaga ng Hulog: {Buwanang Halaga ng Installment}

e.Ang pagbabayad ng hulog ay magsisimula sa: {Petsa ng pagsisimula ng pagbabayad ng pautang}

f.Ang pagbabayad ng hulog ay magtatapos sa: {Petsa ng pagtatapos ng pagbabayad ng pautang}

g.Mabisang Patubo Bawat Buwan:{Buwanang Epektibong Rate ng Interes}

2.Paraan ng Pagpaluwal ng Pautang. Ang pautang ay dapat ilabas sa pamamagitan ng paglilipat ng pondo sa itinalagang e-wallet ng nanghihiram.

3.Mga Pagbabayad

a.TAKDANG PETSA NG PAGBABAYAD NG BUWANANG HULOG

Ang bawat buwanang pagbabayad ay dapat gawin sa o bago ang Takdang Petsa. Ang unang buwanang pagbabayad ay babayaran batay sa iskedyul na ibinigay sa Petsa ng pagbabayad tulad ng ipinapakita sa Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng Nanghihiram upang magamit ang mga serbisyo ng Akulaku.

b.MAAGANG PAGWAKAS NG UTANG

Maaari mong bayaran ng maaga ang natitirang balanse nang buo o paunang bayaran nang higit pa sa buwanang pagbabayad na dapat bayaran bago ang mga petsa ng pagbabayad sa anumang oras nang walang premium o parusa. Ang lahat ng mga paunang pagbabayad ay unang ilalapat sa anumang:

i.late payment fees or in due

ii.sumunod ay sa outstanding late installment amounts due;

iii. pagkatapos nito sa ay sa Outstanding Balance.

Anumang naturang maagang pagwakas ng utang na bayad na lumampas sa buwanang pagbabayad o anumang maagang pagwakas ng utang na nakabahagi ay ituturing na paunang pagbabayad. Ang gayong mga halaga ng paunang pagbabayad kung sapat upang masakop ang buwanang (mga) paunang bayad ay magpapahaba ng iskedyul na Takdang Petsa (Buwanang Petsa ng Pagbabayad) sa ibang pagkakataon.

c.APLIKASYON NG PAGBABAYAD

Ang alinman at lahat ng mga pagbabayad na ginawa mo ay dapat ilapat sa mga sumusunod na item sa pagkakasunud sunod na nakalista ang mga ito:

i.Anumang stamp duty o iba pang mga singil na pinapayagan ng batas.

ii.Sa pagbabayad ng mga gastusin sa pagpapatupad

iii. Mga parusa sa napaghuling bayad

iv.Ang mga bagay na hindi nabayaran nang nakaraan mula sa pinakamatandang petsa ng pag-uukol ng mga bagay hanggang sa pinakahuli sa sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga item:

a.Mga bayarin

b.Interes

c.Pangunahing Utang

4.Multa sa hindi pagbabayad ng takdang petsa

Sa kabiguan ng Gumagamit para sa anumang dahilan na magbayad ng alinman sa mga pagbabayad kapag dapat bayaran (isahan o hulugang bayad), kinikilala ng Gumagamit dito na ang buong natitirang balanse ng halaga ng pautang ay dapat, nang hindi nangangailangan hingin, ay agad na itatakda at hihingin. Isang singil sa multa sa hindi pagbabayad ng takdang petsa na 5% sa natitirang pangunahing utang at sisingilin ang interes sa ikatlong araw pagkatapos ng takdang petsa ng pagbabayad. At kung ang gumagamit ay hindi pa rin nagbabayad para sa natitirang pangunahing utang at interes, ang isang pinagsama samang singil sa multa sa hindi pagbabayad ng takdang petsa d na 5% ng natitirang pangunahing utang at interes ay sisingilin sa ikalabing pitong araw ng susunod na buwan. Ang Kasunduan sa Pautang at/o ang transaksyon sa Pautang ng Gumagamit ay dapat na pinamamahalaan ng mga batas ng Republika ng Pilipinas.

5.KOLEKSYON NG PAGBABAYAD

a.Sa paglitaw ng isang pangyayaring hindi makatupad, tulad ng inilarawan sa nakaraang bahagi, ang Akulaku ay maaaring, sa sariling pagpapasya nito at nang hindi nangangailangan ng abiso o kahilingan, gumawa ng naturang aksyon at magsagawa ng naturang mga remedyo upang maprotektahan at maipatupad ang mga karapatan nito sa ilalim ng Kasunduang ito at mga naaangkop na batas.

b.Sa kaganapan ng pagkaantala o kabiguan sa iyong bahagi upang ayusin ang pagbabayad ng aking obligasyon, sa pamamagitan nito ay kinikilala at pinahihintulutan mo ang Akulaku, sa pamamagitan ng Collection Department nito o isang ahensya ng pagkolekta ng utang, na makipag ugnay sa iyo nang personal o sa pamamagitan ng iyong mga emerhensyang ugnayan, o mga sanggunian ng karakter, gamit ang anuman at lahat ng impormasyon na iyong ipinasok sa pamamagitan ng Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng Naghihiram upang makagamit ng mga serbisyo ng Akulaku o na nakuha mula sa iyo sa anumang iba pang paraan sa kurso ng pagsusumite ng iyong aplikasyon sa pautang tulad ng, bukod sa iba pa, ang mga natipon sa pamamagitan ng aming proseso ng pag verify upang matukoy ang iyong pagiging karapat dapat para sa pautang. Inilalaan ng Akulaku ang karapatan nito na makipag ugnay sa iyo, alinsunod sa naaangkop na mga regulasyon, sa pamamagitan ng anumang pamamaraan na kinakailangan kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, sa pamamagitan ng sulat, e-mail, tawag sa telepono, SMS o sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pribadong mensahe sa iyong mga social media account.

c.Bilang wakas, sumasang ayon ka na bayaran ang lahat ng makatwirang mga bayarin sa batas, mga singil sa koleksyon at pagpapatupad sa lawak na pinahihintulutan ng batas, bilang karagdagan sa iba pang mga halaga na nararapat. Ginagarantiyahan mo rin na nakuha mo ang pahintulot ng iyong mga emerhensyang ugnayan at mga sanggunian karakter na gamitin ang kanilang impormasyon para sa mga layuning nabanggit sa sugnay na ito (6.b).

6.MGA PANGKALAHATANG TUNTUNIN

a.Walang Pagwawaksi

Ang aming kabiguan na ipatupad ang Kasunduang ito ay hindi dapat bumuo ng isang pagwawaksi ng mga tuntuning ito, at ang gayong kabiguan ay hindi makakaapekto sa aming karapatan na mamaya ipatupad ang Kasunduang ito.

b.Severability

Kung sa anumang oras ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay naging ilegal, walang bisa o hindi maipapatupad sa anumang aspeto, ang legalidad, bisa at pagpapatupad ng natitirang mga probisyon ng Kasunduang ito ay hindi maaapektuhan o mapahina sa pamamagitan nito, at dapat magpatuloy sa bisa na parang ang naturang ilegal, walang bisa o hindi maipapatupad na probisyon ay naputol mula sa Kasunduang ito.

c.Karapatan ng mga Ikatlong Partido

Ang isang tao o entidad na hindi partido sa Kasunduang ito ay hindi dapat magkaroon ng karapatang ipatupad ang anumang termino dito, anuman ang naturang tao o entidad ay nakilala sa pangalan, bilang miyembro ng isang klase o bilang sumasagot sa isang partikular na paglalarawan. Para sa pag iwas sa pag aalinlangan, walang anumang bagay sa sugnay na ito ang makakaapekto sa mga karapatan ng sinumang pinahihintulutang tagatalaga o transferee ng Kasunduang ito.

d.Batas na namamahala

Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at pabigyang kahulugan alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa pamamagitan nito ay isusumite mo sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman ng Lungsod Pasig.

e.Mga Hindi pagkakaunawaan

Kung may anumang pagtatalo o paghahabol na nagmula o may kaugnayan sa Kasunduang ito o sa iyong paggamit ng Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng borrower upang ma access ang mga serbisyo ni Akulaku (“Mga Hindi pagkakaunawaan”), ang mga kinauukulang partido ay dapat munang magtangkang lutasin ang Hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga mapayapang negosasyon. Sumasang ayon ka na ang anumang mga paglilitis sa paglutas ng pagtatalo ay isasagawa lamang sa isang indibidwal na batayan at hindi sa isang klase, pinagsama sama o kinatawan na aksyon.

Sa anumang kaganapan at sa buong lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi ka maaaring gumawa ng anumang paghahabol laban sa mga Indemnities sa ilalim ng Kasunduang ito pagkatapos ng isang taon mula sa petsa ng paglitaw ng bagay na nagbibigay ng pagtaas sa claim.

f.Kaluwagang Utos

Maaari tayong humingi ng agarang kaluwagang utos kung magpapasiya tayo na ang paglabag o hindi pagganap ay tulad ng pansamantalang pagpigil o iba pang agarang pag-aalis ng tulong ay angkop o sapat na lunas.

g.Pagwawasto ng mga pagkakamali

Anumang typograpiko, pagkakamaling klerikal o iba pang pagkakamali o pagkukulang sa anumang pagtanggap, invoice o iba pang dokumento sa aming bahagi ay dapat sumailalim sa pagwawasto nang walang anumang pananagutan sa aming bahagi.

h.Buong kasunduan

Ang Kasunduang ito ay bubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin na may kaugnayan sa paksa nito at pumapalit at papalitan nang buo ang lahat ng naunang pag unawa, komunikasyon at kasunduan hinggil sa paksa nito.

i.Pagbubuklod at Konklusibo

Kinikilala at sumasang ayon ka  na ang anumang mga talaan (kabilang ang mga talaan ng anumang mga pag uusap sa telepono na may kaugnayan sa Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng Nanghihiram upang magamit ang mga serbisyo ng Akulaku (kung mayroon man) na pinananatili namin at / o ng aming mga tagapagbigay ng serbisyo na may kaugnayan sa o may kaugnayan sa Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng Nanghihiram upang magamit ang mga serbisyo ng Akulaku, ay magiging matibay at mapagpasya sa inyo para sa lahat ng layunin ano man at magiging pangwakas na katibayan ng anumang impormasyon at/o datos na ipinadala sa pagitan namin at sa inyo. Sumasang ayon ka rito na ang lahat ng naturang talaan ay katanggap tanggap sa katibayan at hindi mo dapat hamunin o pagtalunan ang pagkatanggap, pagiging maaasahan, katumpakan o ang pagiging tunay ng naturang mga talaan lamang sa batayan na ang naturang mga talaan ay nasa elektronikong anyo o ang output ng isang computer system, at sa pamamagitan nito ay iwaksi mo ang alinman sa iyong mga karapatan,  kung meron man, sa gayon tumutol.

j.Sub-Kontratado at Delegasyon

Ang Akulaku ay may karapatang magtalaga o mag sub-kontrata sa pagganap ng alinman sa aming mga function o obligasyon kaugnay ng Tiktok App o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng borrower upang magamit ang mga serbisyo ng Akulaku, sa  anumang service provider, sub-kontraktor at/o ahente sa mga tuntunin na maaari naming ituring na angkop.

k.Ang Pagtatalaga

Hindi mo maaaring italaga ang iyong mga karapatan o ilipat ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito nang walang aming paunang nakasulat na pahintulot. Maaari naming italaga ang aming mga karapatan o ilipat ang aming mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito sa anumang ikatlong partido sa aming sariling paghuhusga.

l.Force Majeure

Ang Akulaku ay hindi mananagot para sa hindi pagganap, pagkakamali, pagkagambala o pagkaantala sa pagganap ng aming mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito (o anumang bahagi nito) o para sa anumang hindi katumpakan, hindi maaasahan o hindi angkop ng Tiktok App  o anumang iba pang platform na maaaring ginamit ng borrower upang magamit ang mga serbisyo ng Akulaku kung ito ay dahil, sa kabuuan o sa bahagi,  tuwiran o di tuwiran sa isang pangyayari o kabiguan na hindi natin kayang kontrolin.

m.Akulaku ay kinokontrol sa pamamagitan ng Securities and Exchange Commission (“SEC”).

 

KINIKILALA KO NA NABASA KO ANG KASUNDUAN SA PAUTANG AT PAGSISIWALAT NA ITO BAGO ISUMITE ANG AKING APLIKASYON NG UTANG AT NAIINTINDIHAN KO AT LUBOS AKONG SUMASANG AYON SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NITO.

________________________

        PANGALAN    

      Nanghihiram ng utang

 

 

 

______________________________

CYNTHIA P. MANGOSING and

JEAN PIERRE L. ROJAS

Direktors

STREETCORNER LENDING CORP.

DOINGBUSINESS SA ILALIM NG

PANGALAN AT ESTILO NG “AKULAKU”

Tagapagpahiram