Sự tồn tại của Chính sách bảo mật này là một phần trong cam kết của AKULAKU trong khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của bạn mà chúng tôi yêu cầu, để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn và bảo đảm quyền lợi của của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn hoặc cơ sở pháp lý khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi đảm bảo sự tuân thủ của Chính sách Bảo mật này bởi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi và các dịch vụ bên ngoài, những người làm việc hoặc thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phù hợp quy định luật pháp của quốc gia được tôn trọng của công ty con của chúng tôi, từ Việt Nam (“Luật áp dụng”).

Vui lòng tham khảo thêm “Điều khoản và Điều kiện” của dịch vụ Akulaku, áp dụng cho người dùng muốn mua dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn tham khảo, bạn sẽ được dẫn đến các trang liên quan để thực hiện sự đồng ý của bạn.

 

1. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

1.1 Dữ liệu cá nhân mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký và sử dụng ứng dụng của chúng tôi liên quan đến những điều sau:

a. Điền vào thông tin đăng ký bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, nghề nghiệp và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào có trong thư từ giữa bạn và chúng tôi qua email hoặc thư tín;

b. Thông tin có trong thư từ giữa bạn và chúng tôi thông qua email hoặc thư từ vật lý;

c. Thông tin có trong quyết định của bạn với sự đồng ý khi bạn quyết định đăng ký dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi; và

d. Nhận xét hoặc ý kiến về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

1.2 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập tự động.

Ngoại trừ dữ liệu mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu thông qua việc sử dụng cookie hoặc công nghệ theo dõi tương tự khác (“Cookie”) để phục vụ lợi ích của chúng tôi theo khuôn khổ của Luật áp dụng. Cookie có thể chứa các thành phần sau:

– Vị trí địa lý

– Địa chỉ IP

– Tên miền

– Thông tin khác có trong Cookie.

Về bản chất, Cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn và được truyền đến trang web của chúng tôi. Do đó, nếu bạn muốn hủy kích hoạt Cookie, bạn có thể thực hiện việc đó thông qua tính năng dọn dẹp Cookie trên các thiết bị mà bạn có toàn quyền kiểm soát và các quyền đối với Cookie.

Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, sau khi bạn cho phép bằng cách nhấp vào “Cho phép” đối với thông báo bật lên với thông báo “Quyền cho phép truy cập danh sách liên hệ và thông tin vị trí thiết bị” xuất hiện trong thiết bị của bạn, chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu của bạn liên quan đến danh bạ, danh sách liên hệ và vị trí thiết bị, ứng dụng của chúng tôi sẽ tự động phát hiện danh sách liên hệ và vị trí thiết bị của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng của chúng tôi. Đôi khi, bạn có thể tắt, từ chối hoặc tắt quyền đó trên cài đặt điện thoại của mình, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Google để biết thêm chi tiết.

Hơn nữa, nếu bạn nộp đơn đăng ký để nhận các sản phẩm tài chính được hỗ trợ bởi các Chi nhánh hoặc Đối tác của chúng tôi, thì sau đó, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu sau cho mục đích xác minh:

– Trong quá trình gửi thông tin được yêu cầu, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, giọng nói thông qua thiết bị của bạn, dữ liệu cảm biến máy ảnh và ảnh hoặc tài liệu mà chúng tôi yêu cầu bạn chụp qua thiết bị; và

– Sau khi gửi thông tin được yêu cầu, sau khi bạn cho phép bằng cách nhấp vào “Cho phép” đối với thông báo bật lên với thông báo “Quyền cho phép truy cập danh sách ứng dụng đã cài đặt” xuất hiện trong thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu của bạn liên quan đến danh sách ứng dụng đã cài đặt trong thiết bị của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng của chúng tôi (“Dữ liệu để đánh giá tài chính”).

Dữ liệu cho Đánh giá tài chính sẽ chỉ được thu thập thông qua ứng dụng của chúng tôi với điều kiện bạn đã đồng ý thông qua thông báo bật lên như đã đề cập ở trên và phương pháp thu thập dữ liệu đó sẽ được tiến hành theo quy định của Luật hiện hành.

 

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Là một Công ty Sàn thương mại điện tử hợp pháp, Akulaku quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất và cải thiện hiệu quả của ứng dụng. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để:

– Tuân thủ Luật áp dụng, các hướng dẫn và quy định chi phối các dịch vụ ở Việt Nam;

– Tạo điều kiện cho bạn có được một sản phẩm tài chính thông qua các Chi nhánh hoặc Đối tác của chúng tôi hoạt động hợp pháp theo Luật hiện hành, mà họ có thể thực hiện phân tích để hiểu nhu cầu và yêu cầu tài chính của bạn, để cung cấp cho bạn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của bạn;

– Giúp chúng tôi tạo nội dung phù hợp với khách truy cập của chúng tôi;

– Cải tiến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và để đảm bảo rằng nội dung được trình bày một cách hiệu quả cho bạn;

Nếu bạn quyết định dùng dịch vụ ở các Chi nhánh của chúng tôi hoặc sản phẩm tài chính của đối tác thông qua ứng dụng của chúng tôi, sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu để bắt đầu và duy trì liên lạc với bạn qua thư điện tử (e-mail), SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn), thư bảo đảm, cuộc gọi điện thoại và các biện pháp thích hợp khác được cho phép theo Luật áp dụng.

Ngoại trừ những điều trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ và ngăn chặn gian lận, khiếu nại và các trách nhiệm pháp lý khác để tuân thủ Luật hiện hành khi cần thiết. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ được cấp quyền đóng băng, hủy kích hoạt hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp thích hợp nào đối với tài khoản của bạn theo Luật áp dụng.

 

3. Người mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ không bán, thuê, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ việc cung cấp cho bạn một sản phẩm tốt hơn và nhu cầu hoạt động của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

a. Các công ty liên kết của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh và tổ chức khác dưới sự kiểm soát của chúng tôi (“Đơn vị liên kết”), nếu được phép theo Luật hiện hành. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực cao nhất của mình để kiểm soát các thực thể khác nhằm tôn trọng Chính sách Bảo mật này;

b. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã được chúng tôi chỉ định để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và đảm bảo các chức năng và dịch vụ của chúng tôi theo Luật áp dụng. Để tránh nghi ngờ, họ sẽ không được chúng tôi cho phép sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác;

c. Nhà cung cấp quản lý hệ thống CNTT được chúng tôi sử dụng, người đại diện cho chúng tôi để quản lý hệ thống CNTT có thể chứa dữ liệu cá nhân;

d. Nhà cung cấp hệ thống thanh toán do chúng tôi chỉ định sẽ thực hiện theo Luật hiện hành;

e. Đối với các cố vấn và công ty bảo hiểm của chúng tôi nếu có bất kỳ khiếu nại nào;

f. Nếu chúng tôi được yêu cầu tiết lộ dữ liệu bởi các cơ quan chính phủ có liên quan theo Luật áp dụng, cơ quan trao đổi chứng khoán hoặc đại diện hoặc để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật theo Luật áp dụng; và

g. Với mục đích sáp nhập, bán, tái cơ cấu hoặc chuyển giao tài sản, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn cho các Chi nhánh, người kế thừa hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, hành động này chỉ có thể được thực hiện khi được cho phép theo Luật áp dụng. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo các bên đó như đã đề cập để tôn trọng Chính sách Bảo mật này.

 

4. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

Tuân theo Chính sách Bảo mật ở trên, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu hoặc mối quan tâm nào mà bạn có thể có liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình. Do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Văn phòng Việt nam

Công ty TNHH Street Corner Technology

cs.vn@akulaku.com

+1900 636 627